مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در شهرک برند

مازندران , نور

6,000,000 تومان
630 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

6,000,000 تومان
630 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین جنگلی در چمستان

مازندران , چمستان

3,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

2,800,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,800,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

2,200,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,200,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین داخل بافت در چمستان

مازندران , چمستان

2,300,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,300,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در شهرک دشت نور

مازندران , نور

7,200,000 تومان
480 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

7,200,000 تومان
480 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین شهرکی در گلندرود رویان

مازندران , رویان

2,200,000 تومان
1160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,200,000 تومان
1160 متر مربع

فروش زمین نوشهر

مازندران , نوشهر

3,200,000 تومان
700 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,200,000 تومان
700 متر مربع

زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,500,000 تومان
270 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,500,000 تومان
270 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در جوربند چمستان

مازندران , چمستان

4,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در شهرک پامچالان نوشهر

مازندران , نوشهر

6,500,000 تومان
850 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

6,500,000 تومان
850 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000 تومان
350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,500,000 تومان
350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در واز چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000 تومان
400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,500,000 تومان
400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین ساحلی در نوشهر

مازندران - نوشهر

10,000,000 تومان
1800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

10,000,000 تومان
1800 متر مربع

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000 تومان
500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,500,000 تومان
500 متر مربع
1 2